اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری

نقش معلم در رویکرد های رفتاری،شناختی،انسانگرایی واجتماعی در آموزش

نقش معلم در رویکردهای رفتاری،شناختی،انسانگرایی و اجتماعی در آموزش

رویکرد رفتارگرایی(آموزش مستقیم)

معلم اطلاعات را به طرز مناسبی ارائه می کند.دانش آموزان اطلاعاتی را که در کتاب است و یا به وسیله ی معلم ارائه شود قبول می کنند و به عنوان مطالبی صحیح و بالقوه مفید می پذیرند. در این رویکرد ،تاکید بر این است که از طریق واحد های کوچک و با ارایها ی روشن و واضح معلم و تمرین و باز خوردهای تصحیح کننده معلم و ترکیب تدریجی واحدهای کوچک در یک مجموعه ی بزرگتر انجام شود.

رویکرد شناختی (پردازش اطلاعات):

معلم در ارائه اطلاعات نقش دارد.ولی تلاش می کند که اطلاعات و دانش مورد تدریس برای دانش آموزان معنی دار شود. دانش آموزان آنچه را که معلم ارائه می کند و یا در کتاب هست ،به عنوان مطالبی صحیح و بالقوه مفید می پذیرند ولی تلاش معلم در جهت ارتباط بین مفاهیم و دانش قبلی است .ضمن این که یادگیرنده باید با مرور بر یاگیری خود نظارت و کنترل داشته باشد.

رویکرد شناختی (ساختار گرایی)

معلم به یادگیرنده کمک می کند تا با وارد شدن به سطوح عالی تفکر ،مانند طبقه بندی ،تحلیل،ترکیب،ارزشیابی از اطلاعات به یادگیری معنی دار دست یابند.معلم همیشه اطلاعات قبلی و رشد شناختی یادگیرندگان را در تعیین تکالیف در نظر می گیرد ولی آنها را در سرایطی قرار می دهد که کنجکاوی و شک و تردید آنها را بر می انگیزد.معلم دانش آموزان را در معرض دیدگاههای مختلف قرار می دهد و به آنها فرصت می دهد که شخصا به نتیجه گیری بپردازند و یا به حل مسائل و انجام تکالیف اقدام کنند.

رویکرد انسانگرایی:

معلم محیطی را فراهم می کند که بر نیاز های دانش آموزان مبتنی است و به آنها کمک می کند تا از نگرش خود در مورد یادگیری اطلاع پیدا کنند و خود پنداره ی مثبتی را در خود رشد دهند. معلم این باور را همه کس می تواند یاد بگیرد به وجود می آورد. به طور کلی هدف این معلم بیدار کردن تمایل درونی دانش آموزان برای یادگیری و رشد آنهاست.

رویکرد اجتماعی:

معلم دانش آموزان را در گروه های کوچکی قرار داده و به آنها یاد می دهد که در گروه چگونه به اهداف آموزشی مورد نظر دست یابند. هر یک از یادگیرندگان نسبت به دستیابی به اهداف گروهی احساس مسئولیت می کنند.هر یک از یادگیرندگان نسبت به دستیابی به اهداف گروهی احساس مسئولیت می کنند این دیدگاه به دلیل تاکید که این دیدگاه بر گروه هم سالان دارد با رویکرد ساختار گرایی اجتماعی در یادگیری همنوع است.

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۰۷ساعت 15:43  توسط فریده سرور _ جمشید مولائی   |